ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข-ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ meearts.com
เรายินดีต้อนรับ ผู้สนใจใช้บริการออกแบบกราฟิก เราจัดทำเนื้อหา และ ให้บริการบนเว็บไซต์ meearts.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่าเว็บไซต์) ภายใต้ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ผู้ใช้บริการจึงควร ศึกษาข้อกำหนดนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ โดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ โดยท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และ ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัด

ความรับผิด
ความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียด บนเว็บไซต์ พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้ แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับรอง หรือ รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่ และ ใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูล และ หรือ เนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือลดปริมาณของคำสั่งซื้อใดๆ

นโยบายการคืนเงิน
สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า และ บริการ ทั้งนี้ทางท่านจะ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการชำระเงิน กรณีเกิดความผิดพลาดในชำระเงิน โดยไม่ใช่ความผิดของทางเว็บไซต์ เช่น โอนเงินผิดบัญชี เราขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับทางท่านเอง หรือ ทางเว็บไซต์ การที่เราไม่ได้บังคับตามข้อตกลง หรือ เงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในข้อตกลง หรือ เงื่อนไขนั้น และ การไม่ได้บังคับดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิ ที่จะบังคับตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ และ การเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญา ในข้อตกลงหรือเงื่อนไขนี้ เมื่อข้อตกลงใด ๆ ในนี้กลาย หรือ ตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และ การบังคับใช้ได้ ของข้อตกลงส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ จะไม่ได้รับผลกระทบ หรือ ต้องเสื่อมเสียไปด้วย และ ยังคงมีผลบังคับต่อไป เสมือนว่าข้อตกลงที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไข และ ข้อตกลงนี้ หากท่านมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งซื้อใด ๆ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังจากทำการชำระเงิน ไม่สามารถทำได้ทุกกรณี ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

ลิขสิทธิ์ และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์เราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านเชื่อว่า งานถูกลอกเลียนบนเว็บไซต์ ในลักษณะที่มีองค์ประกอบเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อค้นหาวิธีการแจ้งต่อเว็บไซต์เรื่องการละเมิดที่ได้รับการร้องเรียน โปรด ติดต่อเรา
ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ การออกแบบ และ ส่วนประกอบ (look and feel) รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น รวมเรียกว่า เนื้อหา เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ และคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ในข้อมูลถูกสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี 2558 หากต้องการนำไปเผยแพร่เชิงความรู้ เพื่อเกิดประโยชน์ กรุณาติดต่อขออนุญาต ที่ ติดต่อเรา

ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อสินค้า,บริการ และ ตัวอย่างสินค้าหรือบริการ และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และหรือ ก่อให้เกิดความไม่เป็นปกติต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้งานอื่น หรือไม่ดำเนินการอื่นใดกับเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

บัญชีของท่าน
ถ้าท่านเลือกที่จะลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ท่านจะมีที่อยู่/ชื่อผู้ใช้อีเมล และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน และต่อการจำกัดการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง ท่านตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมที่เกิดกับบัญชี ชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น หากท่านกำลังเข้าชม และใช้เว็บไซต์ในชื่อของผู้อื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำการแทนเพื่อผูกพันบุคคลผู้นั้นในฐานะตัวการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ และหากท่านไม่มีอำนาจในระดับที่กล่าวมา ท่านตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และยอมรับชดใช้ต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือต่อเนื้อหาอันเป็นผลจากการเข้าชม หรือการใช้ดังกล่าว ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกฝ่าฝืน หรือตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียวว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อเว็บไซต์ ที่จะดำเนินการเช่นนั้น นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย สงวนสิทธิที่จะขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน และในกรณีที่มีการขอดังกล่าว ท่านมีหน้าที่ส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอายุตามกฎหมายดังที่ได้ระบุไว้

การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก
เว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากการเชื่อมโยงที่ปรากฎบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น การเชื่อมโยงไปถึง ที่อยู่นอกเว็บไซต์ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น ให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ท่านเข้าชมด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือ และมิใช่การรับรอง ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือสิ่งอื่นที่ถูกอ้างอิง ไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือการประเมิน และ การนำเสนอที่ถูกโยงถึงรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และ กิจกรรมพิเศษ
เว็บไซต์อาจนำเสนอรูปแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ เช่น การประกวด การชิงรางวัล โปรโมชั่นหรือข้อเสนออื่นๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ ระเบียบ และ/หรือ นโยบายที่เพิ่มขึ้นหรือเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม และ ถูกนำเสนอโดยเว็บไซต์ หรือโดยบุคคลภายนอก ซึ่งหากมี เว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องดังกล่าว และหากท่านเลือกที่จะรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ ท่านตกลงว่าการใช้ข้อเสนอนั้นๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ระเบียบและ/หรือนโยบายของการใช้ที่เพิ่มเข้ามา หรือแยกต่างหาก

ข้อความที่ส่ง
เป็นนโยบายที่จะปฏิเสธคำแนะนำและความคิดเห็นที่มิได้ร้องขอ โดยที่ นโยบายของเว็บไซต์ที่มีต่อคำแนะนำและความคิดเห็น ข้อซักถาม ข้อมูลย้อนกลับ คำแนะนำ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มิได้ร้องขอซึ่งท่านจัดทำให้เว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “ข้อความที่ส่ง”) จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและไม่เป็นความลับ ภายใต้ข้อกำหนดแห่งนโยบายความเป็นส่วนตัว การส่งต่อหรือโพสต์ข้อความใดๆ ท่านตกลงมอบซึ่งสิทธิอันไม่เป็นสิทธิขาดเฉพาะบุคคล ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ต้องชำระค่าบริการพิเศษ ไม่มีกำหนดเวลา ถ่ายโอนได้ เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิอนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ที่จะใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน พิมพ์ ขาย โอน แปล สร้างงานดัดแปลงจาก แจกจ่าย และจัดแสดงข้อความใดๆ ที่ส่งมาในรูปแบบ โดยผ่านสื่อ หรือเทคโนโลยีใด ไม่ว่าเป็นที่รู้กันแล้วในปัจจุบัน หรือจะพัฒนาในภายหลังเป็นงานชิ้นเดียว หรือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่นๆ ให้กับเว็บไซต์ สงวนสิทธิที่จะลอกเลียน ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับ แปล พิมพ์ ให้อนุญาต แจกจ่าย ขาย หรือโอนสิทธิข้อความที่ส่งในวิธีการใดก็ตามที่เว็บไซต์เห็นสมควรรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการลอกเลียนทั้งหมดหรือบางส่วน การต่อยอดงานจาก การกระจายและการจัดแสดงข้อความใดๆ ที่ส่งมา ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใด หรือการใช้ข้อความที่ส่งมาภายใน หรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์ อนึ่ง ท่านยอมรับว่าข้อความที่ท่านส่งมาจะไม่ถูกส่งกลับและเว็บไซต์อาจใช้ข้อความ ความคิดเห็น แนวคิด หรือโนว์ฮาวที่บรรจุมากับข้อความที่ท่านส่งมาโดยไม่ต้องชำระด้วยเงิน หรือชดใช้ให้ในรูปแบบอื่นใด สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้ง หากไม่จำกัดเฉพาะ การพัฒนา การผลิต การกระจาย และการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

การรับรองและรับประกัน การจำกัดความรับผิด
เว็บไซต์ถูกนำเสนอ “ตามที่เป็นอยู่จริง” ไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาประเภทใด ในเรื่องใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความเหมาะสมของสภาพการเป็นที่ซื้อขายได้ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่ในระดับที่การรับประกันและการรับรองนั้นไม่อาจแยกออกไปได้ในทางกฎหมาย
ท่านตกลงว่า โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าต่อสัญญา การละเมิด ตลอดจนการประมาท หรืออื่นๆ ) ภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับกรณีใดๆ ดังนี้ (ก) การรบกวนการดำเนินกิจการ (ข) การล่าช้าในการเข้าชมไซต์ หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ (ค) การไม่นำส่งข้อมูล การส่งผิด การคอร์รัปชั่น การทำลาย หรือการดัดแปลงอื่นๆ (ง) การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ ซึ่งเป็นผลจากการติดต่อกับ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์(ของเว็บไซต์) (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน รวมทั้งระหว่างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังและจากเว็บไซต์ภายนอก (ฉ) ความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่องใดๆ หรือ (ช) เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเว็บไซต์
นอกจากนี้ โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย เว็บไซต์จะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ทั้งโดยอ้อม พิเศษ บทลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายต่อเนื่องประเภทใดๆ (รวมทั้งประโยชน์และกำไรที่เสียไป) เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าทางสัญญา ละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรืออื่นๆ แม้ว่าเว็บไซต์ได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว และไม่มีสถานการณ์ใดที่การชดใช้ค่าเสียหายโดยรวมขั้นสูงสุดของเว็บไซต์ที่เกินสามพันสองร้อย (3,200) บาท
ท่านตกลงว่า ไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจาก หรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ทำขึ้นโดยท่าน หลังผ่านเวลากว่าหนึ่ง (1) ปีของเหตุแห่งการฟ้องร้อง ที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง หรือการกระทำที่เกิดขึ้น

การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะต่อสู้ รับผิดชอบค่าเสียหาย และทำให้เว็บไซต์พ้นจากอันตรายต่อการสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสม อันเป็นผลจากการเรียกร้องของบุคคลภายนอก การฟ้องร้อง หรือการทวงถามอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลาย อีกทั้ง ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์สำหรับการสูญหาย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสม อันเป็นผลจากการที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์โรบอต สไปเดอร์ ครอเลอร์ หรือเครื่องมือในการเก็บและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน หรือการกระทำอื่นใดซึ่งท่านได้ก่อภาระอันไม่สมควร หรือทำให้เป็นภาระกับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์

ข้อพิพาท
สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ให้บรรดาสิทธิและภาระผูกพัน ตลอดจนการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านด้วยวิธีใดให้ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการแบบเป็นการลับในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และให้ท่านยื่นต่อกระบวนการทางศาลและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืนหรือได้กระทำการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิด ต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้ให้สิทธิ หรือมีมูลคดีอื่นเกี่ยวกับหลักความยุติธรรม เว็บไซต์อาจร้องขอคำสั่งศาลให้ห้ามกระทำการ หรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอันสมควรจากศาลที่มีเขตอำนาจ และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีในศาลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะดำเนินการตามกฎของกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันในประเทศไทย สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทย ให้คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพัน และอาจนำสู่การจัดทำเป็นคำพิพากษาของศาลได้ เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตขั้นสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับ กระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะต้องไม่ถูกนำไปรวมเป็นอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวพันกับคู่สัญญาฝ่ายอื่นที่มีหน้าที่ตามต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่มหรือกรณีอื่นๆ

ความยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการโพสต์บนไซต์และทางอีเมล
ท่านยินยอมที่จะรับซึ่งข้อตกลง การบอกกล่าว การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นใด (รวมเรียกว่า “การบอกกล่าว”) จากเว็บไซต์ โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ออกจากเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอีเมล หรือการโพสต์การบอกกล่าวบนเว็บไซต์ ท่านตกลงว่า บรรดาการบอกกล่าวที่เว็บไซต์จัดให้ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นการส่งที่เป็นที่ยอมรับและพอใจของท่านต่อในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้การบอกกล่าวสื่อสารที่เกี่ยวกับดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากท่านต้องการถอนความยินยอมต่อการรับการบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องแจ้งให้เว็บไซต์ทราบถึงการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยส่งอีเมลที่ ติดต่อเรา และให้ท่านหยุดการใช้เว็บไซต์ ในกรณีดังกล่าว ให้บรรดาสิทธิที่ได้มีการมอบให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุญาตที่มีข้อจำกัดดังระบุในข้อ 6 ของข้อตกลงนี้ ให้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างช่วยไม่ได้ที่ไม่สามารถให้บริการได้เต็มประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ให้ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
โปรดรับทราบว่าการยินยอมรับการบอกกล่าวสื่อสารเป็นส่วนที่แยกจากการเลือกใช้ส่วนอื่น ซึ่งท่านอาจทำโดยเกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารทางการตลาด การเลือกของท่านในการรับการสื่อสารทางการตลาดได้ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นส่วนประกอบซึ่งนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของข้อตกลงระหว่างท่านกับเว็บไซต์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน และให้มีผลเป็นการยกเลิก และมีผลเหนือบรรดาข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
เว็บไซต์สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ และส่งการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของท่านต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น อาจบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งยุติการใช้เว็บไซต์ในทุกกรณี
ไม่มีและไม่ให้ถือว่าข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงือนไขนี้ มีโอกาสที่อาจตีความได้ว่าเป็นการตั้งตัวแทน การเป็นหุ้นส่วน หรือรูปแบบของการร่วมทุนอื่นใดระหว่างเว็บไซต์กับท่าน การที่เว็บไซต์ไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลต่อสิทธิอันสมบูรณ์ที่จะบังคับให้การปฏิบัติตามในภายหลังไม่ว่าในเวลาใด อีกทั้งการที่ไม่ดำเนินการบังคับต่อการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก็ไม่ให้ถือว่า หรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิต่อข้อกำหนดดั้งกล่าวนั้นๆ ในกรณีที่ข้อความใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะใช้บังคับไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับฉบับใด หรือถูกตีความโดยคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือคำตัดสินของศาลที่มีอำนาจบังคับ ให้การไม่สามารถบังคับใช้ หรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ไปทั้งฉบับ แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงดัดแปลงได้เท่าที่เป็นไปได้โดยหน่วยงานยุติธรรมที่ทำหน้าที่วินิจฉัย เพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาเบื้องต้นที่สมบูรณ์ที่สุดของคู่สัญญา ดังที่ได้แสดงไว้ในข้อกำหนดฉบับเริ่มต้น

เหตุสุดวิสัย
เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา

ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

สำคัญ : ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ถือว่าท่านได้อ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอย่างละเอียด ทำความเข้าใจเงื่อนไข รับทราบสิทธิ์ของท่านและเว็บไซต์ ที่ใช้ในกรณีของการใช้งานเว็บไซต์ ซื้อสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และบริการจากเว็บไซต์นี้ และคุณยืนยันว่าคุณเข้าใจ ตกลงในรายละเอียดทั้งหมดนี้โดยสมบูรณ์แล้วโดยอัตโนมัติ